Algemene Ledenvergadering NVAB – een korte terugblik

26 april 2017

Op 5 april vond de algemene ledenvergadering plaats. Een korte terugblik.

Preventie
De ALV van 5 april jl. startte met het World-café; aan verschillende tafels werd gediscussieerd welke rol de bedrijfsarts heeft en kan vervullen bij preventie. Een veelheid van aandachtspunten werden benoemd. Geconcludeerd werd dat preventie erg belangrijk is en dat de NVAB dat meer moeten en kunnen uitdragen. Samenwerking met andere arbodeskundigen is daarvoor noodzakelijk.
De inbreng van de deelnemers aan het World-café neemt het bestuur mee voor een standpunt over preventie. Ook ontwikkelt de NVAB een document over ‘Langer doorwerken door oudere werkenden met gezondheidsklachten’. 

Wijziging Arbowet – second opinion
Op 3 april jl. is meer bekend geworden over de manier waarop de second opinion en de klachtenregeling in de wijziging van de Arbowet worden opgenomen. De NVAB-leden zijn daarover via een nieuwsbericht op de website en direct mail geïnformeerd.

Jaarverslag 2016
Voorzitter Jurriaan Penders is trots dat we als vereniging zoveel activiteiten uitvoeren. Onder applaus wordt het jaarverslag aangenomen.

Visitatie 2.0
Op basis van evaluaties van de visitaties, het ledenpanel van 2014 (waarin kritiekpunten op de visitatie zijn geïnventariseerd), het nieuwe landelijk opleidingsplan voor bedrijfsartsen en de Missie, Visie en Strategie van de NVAB (2016) is en nieuw model voor de NVAB-kwaliteitsvisitatie ontwikkeld. Gertjan Beens, voorzitter van de Commissie Visitatie Bedrijfsartsen, presenteerde dit mode, waarin reflectie(vaardigheid) centraal staat toe.

Hoe ziet het visitatie 2.0 er in de praktijk uit?
De visitatie bestaat uit de volgende stappen:
- IVP: samenvatting portfolio/terugblik
- Algemene Vragenlijst individuele gegevens
- Vragenlijst professioneel functioneren
- Reflectie op twee cases
- Feedback cliënten BA
- Feedback klanten/opdrachtgevers
- IVP: vier verbetertrajecten voor de toekomst
- Jaarlijkse zelfevaluatie (past bij het nieuwe herregistratiebesluit van de RGS)

De reflectie op 2 cases is een nieuw element. Een ‘case’ is toegespitst op het professioneel handelen van de bedrijfsarts, het eigen functioneren in de betreffende situatie, de beschouwing (reflectie) daarover en wat daarvan geleerd kan worden.

Op dit moment zijn er 6 visitatiegroepen die deelnemen aan de pilot met het nieuwe visitatiemodel. Vanaf 1 januari 2018 gaat de visitatie volgens dit nieuwe model van start. Op de komende BG-dagen zijn er workshops over zelfreflectie en over het nieuwe visitatiemodel. Meer informatie over visitatie 2.0 staat binnenkort op de NVAB-website.

Landelijk opleidingsplan bedrijfsgeneeskunde
Dit plan is goedgekeurd door het CGS en inmiddels is de NVAB gestart met een werkgroep implementatie. Daaraan nemen de opleidingsinstellingen, -instituten, praktijkopleiders en aios bedrijfsgeneeskunde deel. In het LOP zijn de Kritische BeroepsActiviteiten concreter en dat betekent meer en andere eisen voor de arbodiensten en praktijkopleiders. Op woensdagmiddag 31 mei 2017 is er een middagsymposium over het Landelijk Opleidingsplan, georganiseerd door de NVAB, NVVG en KAMG (zie ook het vorige verenigingsnieuws).
 
Vraagbaak
De Vraagbaak is in 2004 van start gegaan en bedoeld voor vakinhoudelijke vragen van NVAB-leden. De afgelopen jaar zijn er ongeveer 300 vragen per jaar gesteld. De top 10 van onderwerpen is:

Top 10
1. Medisch dossier
2. Privacy
3/4. Informatie verstrekken
3/4. Richtlijn of leidraad
5. Terugkoppeling
6. Rol en taken bedrijfsarts
7. Medische keuring
8/9/10. Klachtenregeling
8/9/10. UWV
8/9/10. Werkgever/leidinggevende

Actuele ontwikkelingen
Bedrijfsartsworden.nl is de campagne gericht op de bekendheid van het vak en op de instroom in de opleiding tot bedrijfsarts. De reacties zijn positief en onder geneeskundestudenten is er meer bekendheid over ons vak en over de opleidingsmogelijkheden. In 2017/2018 wordt dit initiatief voortgezet.

Eind februari is de richtlijn Kanker en werk geautoriseerd. Deze richtlijn zal eerst getest gaan worden in een aantal regio’s/kringen, zodat in de verdere implementatie de ervaringen van deze test gebruikt kunnen worden.

Praktijkondersteuner Bedrijfsarts
Deze opleiding is in februari 2017 gestart bij de NSPOH en Brederode. De competenties voor deze opleiding zijn niet door de NVAB vastgesteld, terwijl deze groep (gemêleerd wat betreft samenstelling) opgeleid wordt om in de praktijk van de bedrijfsarts ondersteuning te (kunnen) bieden. De NVAB heeft daarom een werkgroep samengesteld om alsnog de competenties voor de opleiding op- en vast te stellen.

Lobby
De NVAB blijft (ook tijdens de (in)formatieperiode) contact houden met de sleutelpersonen bij verschillende politieke partijen en hun beleidsmedewerkers.

Jaarrekening
Het jaar 2016 is afgesloten met een positief resultaat. Daardoor zijn in 2017 financiële middelen beschikbaar voor het vervolg van de campagne bedrijfsartsworden.nl, de implementatie van de richtlijn Kanker en werk en het opstellen van een competentieprofiel voor de Praktijkondersteuner Bedrijfsarts. De deelnemers aan de ledenvergadering stemmen hiermee in.
Vervolgens neemt Jurriaan Penders afscheid van de penningmeester van de NVAB, Angelique Meijer. Zij heeft gedurende haar bestuursperiode (die nu afloopt) een uitstekend financieel beleid gevoerd.