Visie, Missie & Strategie | Professioneel Statuut

Visie, Missie & Strategie

Voor bedrijfsartsen zijn de normen en waarden waaraan zij zich dienen te houden vastgelegd in de Visie, Missie & Strategie. Deze gedragsregels zijn de elementaire regels waar bedrijfsartsen zich tijdens hun beroeps- uitoefening aan (dienen te) houden.

Ook de kernwaarden van de bedrijfsarts zijn opgenomen in de Visie, Missie & Strategie. Het zijn tien normerende uitgangspunten die duidelijk maken waarop de bedrijfsarts aanspreekbaar is. Bedrijfsartsen houden zich aan die kernwaarden en vinden ook dat anderen hen daaraan kunnen en moeten houden.

Visie, Missie & Strategie (NVAB 2016)

 

Professioneel Statuut

In het Professioneel Statuut (laatste versie vastgesteld d.d. 7-2-2003) heeft de NVAB de inhoudelijke voorwaarden vastgelegd waaronder bedrijfsartsen werkzaam zijn binnen een arbodienst, met als doel de professionele autonomie te borgen. Het Professioneel Statuut is ondertekend door NVAB en BOA (de koepelorganisatie van arbodiensten, nu OVAL).