FAQ: second opinion

8 vragen en antwoorden

1. Mag een bedrijfsarts weigeren om een werknemer door te verwijzen voor een second opinion?

De criteria voor het afwijzen van een second opinion zijn (bron: LPBSO) :
 • Het betreft geen advies over verzuimbegeleiding, een arbeidsgezondheidskundig onderzoek of een gezondheidskundig vraagstuk inzake arbeid.
 • Er wordt oneigenlijk of herhaald onnodig gebruik gemaakt van de second opinion:
  • Een gewenst antwoord zoeken
  • Bewust traineren van re-integratie
  • Bewust schaden van werkgever of arbodienst
  • Meerdere malen vragen van second opinion over zelfde vraag
 • Er is eigenlijk een deskundigenoordeel bij UWV noodzakelijk. Het deskundigenoordeel heeft een juridische status, en kan een voorportaal zijn naar juridische procedures.
 • De re-integratie stagneert en partijen willen deze op gang helpen. Dan is een deskundigenoordeel bij UWV het juiste instrument.
 • Er is een geschil ten aanzien van:
  • (on)geschiktheid tot werken;
  • passende arbeid;
  • re-integratie-inspanningen van de werkgever;
  • re-integratie-inspanningen van de werknemer.
Dan kan door de werkgever of de werknemer een deskundigenoordeel bij het UWV worden aangevraagd.
 • Er is sprake van een conflict tussen werkgever en werknemer en de second opinion wordt daarin als instrument ingezet.
 • Er is geen sprake van medische of arbeidsgezondheidskundige problematiek, maar bv. van een verschil van mening over loon, vakantiedagen etc.
 • Het gaat over bejegening of de manier van omgaan door de bedrijfsarts. In die gevallen is de klachtenprocedure het aangewezen instrument.
 • De aanvraag heeft betrekking op een aanstellingskeuring.

« Terug naar index

2. Wie betaalt de second opinion van de zieke medewerker?

De werkgever betaalt als de werknemer de second opinion laat uitvoeren bij een bedrijfsarts of arbodienst die in het contract is opgenomen. Indien in overeenstemming werkgever instemt met een bedrijfsarts of arbodienst die niet in de overeenkomst is opgenomen komen de kosten eveneens voor rekening van werkgever.

Zonder instemming van werkgever komen de kosten voor rekening van werknemer. Het ministerie van SZW geeft hierover de volgende toelichting:

Artikel 44 van de Arbeidsomstandighedenwet bepaalt dat het niet mogelijk is bij of krachtens de Arbeidsomstandighedenwet regels te stellen waarvan de kosten ten laste van de werknemer worden gebracht. Een dergelijke second opinion valt dan ook buiten het bereik van het onderhavige besluit.

Indien de werknemer een second opinion laat uitvoeren door een bedrijfsarts die niet in de overeenkomst is opgenomen of waarmee de werkgever niet heeft ingestemd dan kan de eerste bedrijfsarts op basis van zijn professionaliteit een dergelijke second opinion toch betrekken bij de eigen oordeelsvorming. Hij is daartoe evenwel niet verplicht op basis van dit besluit.

Aangezien het onderhavige artikel 2.14d niet van toepassing is op de raadpleging van een andere bedrijfsarts die niet in de overeenkomst is opgenomen en met wie de werkgever niet instemt, is de eerste bedrijfsarts bijvoorbeeld ook niet verplicht informatie over de omstandigheden in het bedrijf aan die andere bedrijfsarts te verstrekken. De eerste bedrijfsarts kan dat alleen doen met instemming van de werkgever

« Terug naar index

3. Mag een bedrijfsarts voorstellen dat een collega de second opinion doet, of heeft de werknemer een volledig vrije keuze?

Zie het antwoord bij vraag 2: de bedrijfsarts kan een voorstel doen, maar de zieke medewerker heeft het recht om zelf een bedrijfsarts te kiezen; dat kan hij dan voorstellen aan de werkgever die daar al of niet mee akkoord kan gaan met consequenties voor de betaling.

« Terug naar index

4: Is er een vast tarief voor een second opinion?

Er is geen vast tarief vastgesteld. Het ministerie van SZW geeft aan “dat de prijsvorming rond de second opinion aan de sector wordt gelaten”. De bedrijfsarts die de second opinion uitvoert, mag dus uitgaan van wat zijn arbodienst ervoor vraagt of de uren die hij ervoor nodig heeft gehad.

« Terug naar index

5. Is de bedrijfsarts nalatig als hij in het consult verzuimt te wijzen op een second opinion, zoals bij het deskundigenoordeel?

Ja, want het doel van de wetswijziging is transparantie in het handelen.
“De bedoeling van de second opinion is (mede) om het vertrouwen in de bedrijfsarts zo mogelijk te herstellen” en “De regering blijft het wenselijk vinden dat voor het feitelijk contactleggen met de second opinion arts en het voorzien van het dossier voor die arts uit oogpunt van uitvoerbaarheid en kostenbeperking de bedrijfsarts het voortouw neemt”

« Terug naar index

6. Hoe verhoudt de second opinion zich tot de eerdere uitspraak van de eigen bedrijfsarts van de aanvrager?

De eigen bedrijfsarts zal het eigen advies op papier zetten. Het advies wordt naar werknemer en werkgever gestuurd. Hierin staat ook dat werknemer een second opinion heeft aangevraagd. De aanvraag om een second opinion heeft geen opschortende werking. Werknemer gaat daarna met werkgever in gesprek op basis van het advies van de eigen bedrijfsarts en maakt daarover afspraken. Na ontvangst van het second opinion advies beslist de eigen bedrijfsarts of dit aanleiding is tot bijstelling van het eerdere advies. Indien dat het geval is, maakt werknemer daar daarna nieuwe afspraken over met de werkgever.

« Terug naar index

7. Hoe verhoudt een second opinion zich tot tot een deskundigenoordeel, mocht een zieke medewerker beide aanvragen?

Het ministerie van SZW geeft hierover de volgende toelichting:
 
‘Het deskundigenoordeel beoogt het re-integratieproces vlot te trekken als dat stagneert tijdens de eerste twee ziektejaren. Artikel 32 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen onderscheidt vier soorten van het deskundigenoordeel. Een deskundigenoordeel kan gegeven worden over: het al dan niet bestaan van arbeidsongeschiktheid voor het eigen werk, het nakomen van de re-integratieverplichting door de werknemer, het aanwezig zijn van passende arbeid bij de werkgever, en het nakomen van de re-integratie-inspanningen door de werkgever. Het deskundigenoordeel kan zowel op verzoek van de werknemer als op verzoek van de werkgever plaatsvinden.
 
De second opinion op grond van het onderhavige besluit kan enkel door de werknemer worden aangevraagd. Verder kan de in het onderhavige besluit geregelde second opinion enkel door een bedrijfsarts worden uitgevoerd terwijl het deskundigenoordeel wordt gegeven door een verzekeringsarts of arbeidsdeskundige. Conform artikel 32 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen is enkel het UWV bevoegd een oordeel te geven in de gevallen, bedoeld in artikel 32. Zo heeft een door het UWV benoemde deskundige de wettelijke taak om bij een verschil van mening tussen een werkgever en een werknemer over de betaling van loon te beoordelen of een werknemer al dan niet arbeidsgeschikt is (zie artikel 32, eerste lid, van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen juncto artikel 629a van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek).
 
Een bedrijfsarts die op grond van het onderhavige besluit een second opinion uitvoert is (in die hoedanigheid) geen deskundige als bedoeld in artikel 629a van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek. Een door een bedrijfsarts op grond van het onderhavige besluit gegeven second opinion kan dan ook niet gezien worden als een oordeel als bedoeld in artikel 32 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen. Bovenvermelde beschrijving wordt onderschreven door het UWV. Het UWV voorziet echter wel dat er vanuit klantperspectief onduidelijkheid kan blijven bestaan over de status van de verschillende adviezen. Om deze reden zal in de voorlichting over het onderhavige besluit de nodige aandacht worden besteed aan de verhouding tussen het deskundigenoordeel en de second opinion op grond van het onderhavige besluit. 
 
Zie ook
 

« Terug naar index

8. Welke uitgangspunten hanteert de NVAB rond second opinions?

De NVAB hanteert de volgende uitgangspunten bij een second opinion.

 • Een second opinion is voor die situaties waar belangrijke bezwaren en/of knelpunten in de begeleiding spelen. Als de werkende gebruik wil maken van een second opinion moet dit volgens de privacywetgeving gebeuren: een werknemer hoeft geen verantwoording af te leggen aan de werkgever over de aanleiding voor de second opinion.
 • Een second opinion zonder overleg met de eerst-betrokken bedrijfsarts kan niet.
 • Een second opinion komt tot stand na verwijzing door de eerst-betrokken bedrijfsarts, conform de door het Zorginstituut voorgestelde procedure in de curatieve zorg (Rapport Second opinion in de Zorgverzekeringswet; Zorginstituut, 6 jan 2015). 
 • Second opinion en medisch dossier: hoe lang wordt de second opinion bewaard?
Bij de second opinion is er sprake van een overeenkomst inzake geneeskundige behandeling (WGBO). De second opinion bedrijfsarts zal de bescheiden gedurende 15 jaar [1], te rekenen van het tijdstip waarop ze zijn vervaardigd, of zoveel langer als redelijkerwijs uit de zorg van een goed hulpverlener voortvloeit, bewaren.
[1] Artikel 454, 3e lid, Boek 7 BW. 

« Terug naar index