Paradigmawerkgroep

In het kader van de Stuurgroep verbetering poortwachter zijn SZW, UWV, bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen, werkzaam in de bedrijfsgezondheidszorg, gestart met een Paradigmagroep.

Er worden thema’s en onderwerpen behandeld, die te maken hebben met de verschillende taal (paradigma’s) die het UWV (als beoordelaar van het re-integratieverslag) en bedrijfsartsen en arbeidsdeskundigen (als adviseur van de werkgever in het kader van de verzuimbegeleiding en re-integratie van de zieke werknemer) spreken.

Doel van de groep is om de onderlinge communicatie te verbeteren.

 

Update 22 september 2014

2e spoor (re-integratie bij een andere werkgever)

In de Paradigmagroep is het 2e spoor aan de orde geweest:

 • Tweede spoor: de verplichting van de werkgever om het 2e spoor (re-integratie bij een andere werkgever) te bewandelen, op grond van de WVP, is een inspanningsverplichting van de werkgever die gebaseerd is op de veronderstelling dat het 2e spoor een zinvolle re-integratie-optie is. Soms legt UWV bij de beoordeling van het re-integratieverslag, in het kader van de poortwachtertoets, een loonsanctie op aan de werkgever omdat UWV de werkgever verwijt ten onrechte niet of onvoldoende spoor 2 bewandeld te hebben. Werkgevers, arbeidsdeskundigen en bedrijfsartsen hebben het gevoel dat de sanctie in sommige gevallen ten onrechte wordt opgelegd, omdat in hun ogen het tweede spoor in die gevallen geen reële optie is. In de ervaring van sommige bedrijfsartsen en arbeidsdeskundigen leidt spoor 2 zelden of nooit tot een succesvolle en duurzame herplaatsing. Als de werkgever adequaat onderbouwt dat spoor 2 geen reële optie (meer) is, kan UWV dat meewegen in het oordeel over de re-integratie-inspanningen van de werkgever. Om de eenheid in beoordeling, zowel door namens de werkgever werkzame arbeidsdeskundigen en bedrijfsartsen, als door beoordelaars van UWV, te bevorderen zou het goed zijn om het oordeel op meer evidence te laten steunen.
 • De Paradigmagroep wil daarom aan de Stuurgroep verbetering poortwachter in overweging geven, binnen de huidige wettelijke kaders, een analyse te maken van de effectiviteit van spoor-2-activiteiten in verschillende situaties (te denken valt bijvoorbeeld aan multivariate analyse van factoren als beperkingen, opleiding, leeftijd, interventies, instrumenten).

 

Update 2 juni 2014

InzetbaarheidsProfiel

In de Paradigmagroep is een instrument ontwikkeld voor het omschrijven van de belastbaarheid: het inzetbaarheidsprofiel.  Hoewel dit instrument nog in ontwikkeling is wat betreft validering en onderbouwing, wordt het nu al door de betrokken partijen geaccepteerd en kunnen bedrijfsartsen het gebruiken. Intussen wordt gewerkt aan een wetenschappelijke onderbouwing  en validering. Het inzetbaarheidsprofiel biedt een goede basis voor de communicatie tussen bedrijfsarts en verzekeringsarts over de inzetbaarheid van cliënten.
In de Paradigmagroep is verder nadrukkelijk afgesproken dat UWV niet mag vragen om een FML: het aanleveren van informatie over belastbaarheid  is vormvrij.  Dit is ook vastgelegd in de nieuwsbrieven van  de Paradigmagroep.

Het InzetbaarheidsProfiel (versie 2017) kunt u hier downloaden.

 
Update 17-12-2013

De NVAB heeft ook de afgelopen periode deelgenomen aan de paradigmagroepen en gesproken over nog openstaande paradigma's met onder andere de NVVG en UWV. De belangrijkste openstaande paradigma’s betreffen het toetsen van het handelen van bedrijfsartsen door verzekeringsartsen en het gebruik van de inzetbaarheidslijst (IZL) door bedrijfsartsen. Voor de ontwikkelde IZL ontbreekt nog de validiteit en wetenschap­pelijke onderbouwing. Bedrijfsartsen vinden de IZL in de praktijk wel beter te gebruiken dan de FML maar vragen zich af of dit instrument de paradigma's op zal heffen. Daarom stelt de NVAB voor om een wetenschappelijk instrument te ontwikkelen en te implementeren en hiervoor een projectvoorstel te maken. De notitie van de Paradigmagroep van december 2013 kunt u hier downloaden.

 
Update 25-04-2013

Op 16 april 2013 organiseerden de beroepsverenigingen van bedrijfsartsen (NVAB), verzekeringsartsen (NVVG)  en arbeidsdeskundigen (NVvA)  een themabijeenkomst over het re-integratieverslag (RIV). Het was een succesvolle bijeenkomst met een goede opkomst: 105 deelnemers evenredig verdeeld over de drie beroepsgroepen. De deelnemers voerden levendige discussies en kregen meer inzicht en begrip voor elkaars positie. Zij concludeerden dat er behoefte is aan meer samenwerking en meer onderlinge communicatie. De organisatoren van de bijeenkomst zullen op basis van de evaluatie advies uitbrengen aan de besturen van de drie beroepsverenigingen.

 
Update 11-03-2013

De Paradigmagroep is inmiddels vier maal bij elkaar geweest en geeft verslag over de werkzaamheden en afspraken tot 13-02-2013 in haar eerste nieuwsbriefDe NVAB-vertegenwoordigers in de werkgroep vinden dat er vooruitgang is geboekt maar dat er zeker nog nader overleg nodig is tussen besturen van NVVG en NVAB en het UWV. Een tripartite overleg is inmiddels gepland en zal periodiek plaatsvinden.

Een ander overleg tussen NVAB en NVVG-bestuur was op 26-02-2013 en er werden concrete afspraken zijn gemaakt, o.a. om bijeenkomsten te organiseren voor bedrijfs- en verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen. De uitnodiging voor de eerste bijeenkomst op 16-4-2013 vindt u hier (accreditatie is aangevraagd).

Het NVAB-bestuur is er trots op dat bedrijfsartsen eigen richtlijnen hebben. Bedrijfsartsen hebben daarmee richtsnoeren voor hun professioneel handelen en worden geacht de richtlijnen te volgen. Met behoud van de eigen professionele expertise kan, mag (en soms moet) de bedrijfsarts afwijken van een richtlijn. Het is echter wel noodzakelijk om dit te motiveren en te documenteren aan de hand van medische, sociale, ethische of andere argumenten. Maar claimbeoordeling en sociaal-medische begeleiding zijn niet hetzelfde. Dus het toetsen door UWV van het toepassen van (NVAB) richtlijnen door bedrijfsartsen moet met de grootst mogelijke zorg gebeuren. Daarover voert de NVAB gesprekken met NVVG en UWV.

Op een aantal punten is inmiddels vooruitgang geboekt:

 1. Als verzekeringsartsen informatie opvragen bij de bedrijfsarts (indien voorgeschreven door het beleidskader RIV-toets) zullen zij zo veel mogelijk vooraf een mail sturen met vragen en daarna een belafspraak maken. Dat voorkomt dat de bedrijfsarts wordt overvallen met vragen.
 2. In het kader van hoor en wederhoor wordt in de rapportage een verslag opgenomen van het gesprek met de bedrijfsarts; zo is het standpunt van de bedrijfsarts kenbaar.
 3. ‘Klachtcontingente begeleiding ipv tijdcontingente begeleiding’ is geen sanctiegrond meer.
 4. Het UWV gaat de interne werkwijzer RIV-toets in toegankelijke vorm openbaar maken
 5. Bedrijfsartsen zal niet meer gevraagd worden een FML aan te leveren
 6. Er wordt gezamenlijk gewerkt aan een voor alle partijen bruikbare methode om de belastbaarheid te beschrijven.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 3 april aanstaande zullen NVAB-vertegenwoordigers in de Paradigmawerkgroep Marlo van de Kieboom en Rocco Kloots de ontwikkelingen nader toelichten.

 
Update 25-02-2013

Vorige week verscheen via NV@B Nieuws de eerste nieuwsbrief van de Paradigmagroep. De NVAB-vertegenwoordigers in die overleggroep vinden dat er vooruitgang is geboekt maar dat er zeker nog nader overleg nodig is tussen besturen van NVVG en NVAB en het UWV. Dat overleg is inmiddels gepland.

Het NVAB-bestuur is er trots op dat bedrijfsartsen richtlijnen ter beschikking hebben. Bedrijfsartsen hebben daarmee richtsnoeren voor het professioneel handelen en worden in beginsel geacht de richtlijnen te volgen. Met behoud van de eigen professionele expertise kan, mag (en soms moet) de bedrijfsarts afwijken van een richtlijn. Het is wel noodzakelijk om dit te motiveren en te documenteren aan de hand van medische, sociale, ethische of andere argumenten. Maar claimbeoordeling en sociaal-medische begeleiding zijn niet hetzelfde, dus het toetsen door UWV van het toepassen van (NVAB) richtlijnen door bedrijfsartsen moet met de grootst mogelijke zorg gebeuren. Daarover voert de NVAB gesprekken met NVVG en UWV.

Op een aantal punten is inmiddels vooruitgang geboekt:

 • verzekeringsartsen gaan voortaan informatie opvragen bij bedrijfsartsen
 • hoor en wederhoor wordt toegepast
 • ‘klacht-contingente begeleiding’ is geen sanctiegrond meer
 • er komt een openbaar stuk van UWV over de RIV-toets
 • bedrijfsartsen hoeven geen FML in te vullen.

Wij houden u op de hoogte!