PMO: Leidraad voor preventief medisch onderzoek van werkenden

Te downloaden documenten

PMO van werkenden betreft een vrijwillig preventief medisch onderzoek, de bespreking van de uitslag met de werknemer, en het op basis hiervan geven van adviezen en uitvoering van of verwijzing voor interventies. 

Deze Leidraad beschrijft de optimale inrichting en evaluatie van een preventief medisch onderzoek PMO). PMO omvat het vrijwillig periodiek arbeidsgezondheidkundig onderzoek bedoeld in artikel 18 van de Arbowet en in diverse bepalingen van het Arbobesluit. De Leidraad is bedoeld als ondersteuning bij de opzet en uitvoering van preventief medisch onderzoek van werkende mensen. De bedrijfsarts vervult hierbij een centrale rol en is een onmisbare professional. Bovendien is hij de medisch expert bij uitstek als het erom gaat werkgevers en werknemers te adviseren in het oerwoud van preventieve medische onderzoeken die met een commercieel oogmerk aan bedrijven worden aangeboden. Bij PMO voor werkenden vervult de bedrijfsarts een hoofdrol, is een initiator maar ook aanjager en uitvoerder in het PMO-proces.

Kerndoelen PMO:
  1. Preventie van beroepsziekten en beroepsgebonden aandoeningen.
  2. Het bewaken en bevorderen van de gezondheid in relatie tot het werk.
  3. Het bewaken en verbeteren van functioneren/inzetbaarheid van individuele werknemers. 

De NVAB beschouwt een periodiek ingezet, doelgericht PMO als een essentieel element van arbeidsgezondheidkundig beleid dat gericht is op de duurzame inzetbaarheid van werkende mensen.

Evidence-based PMO
Hulshof CTJ, Verbeek JAM, Sluiter JK. Evidence-based inhoud van het PMO: de informatiestrategie van bedrijfsartsen. TBV 2009;17(2):72-5.
 
EU-regelgeving
Blootstelling aan carcinogene of mutagene agentia op het werk: Raad en Europees Parlement bereiken akkoord (29-06-2017). Een van de voornaamste punten van het voorlopig akkoord:
Health surveillance: the doctor or authority responsible for the health surveillance of workers within member states may indicate that health surveillance must continue after the end of exposure for as long as they consider it necessary to safeguard the health of the worker concerned 
Nationaal Programma Preventie 'Alles is Gezondheid'

De Persoonlijke Gezondheidscheck

De Persoonlijke Gezondheidscheck (februari 2015) vervangt het PreventieConsult CardioMetabool Risico. De check integreert het PreventieConsult Cardio Metabool Risico, de COPD-risicotest en het PreventieKompas en brengt niet alleen het persoonlijke risicoprofiel in kaart, maar biedt ook praktische adviezen zoals verwijzingen voor vervolgonderzoek of interventies. Het risicoprofiel, de adviezen en verwijzingen zijn wetenschappelijk onderbouwd. Meer informatie over de Persoonlijke gezondheidscheck vindt u via deze link elders op onze website.

PreventieConsult CardioMetabool Risico
 
Kenniscentrum Medische Keuringen in Arbeid (KMKA)
Het KMKA is vraagbaak en hulpverlenende instantie. Het Kenniscentrum kan professionals ondersteuning kan bieden wanneer ze te maken hebben met medisch onderzoek van (aspirant) werknemers. Naar de website van het KMKA
 
Over de KNMG-richtlijn PMO
In juni 2013 publiceerde artsenfederatie KNMG de multidisciplinaire Richtlijn Preventief Medisch Onderzoek. Doelgroep: aanbieders en uitvoerders van preventief medisch onderzoek. Kernpunten in de richtlijn zijn dat het bij PMO moet gaan om een ‘gerichte opsporing’, waarbij het nut van het onderzoek opweegt tegen de mogelijke fysieke en psychische nadelen. Ook moet duidelijk zijn op welke doelgroep het PMO zich richt. Cliënten die niet tot de doelgroep behoren of te hoge medische risico’s lopen, dienen een beargumenteerd advies te krijgen om geen PMO te ondergaan. Verder dient de aanbieder c.q. uitvoerder afspraken te hebben met gekwalificeerde ketenpartners bij eventuele doorverwijzing van cliënten voor vervolgacties.