Over visitatie

Visitatie heeft betrekking op het individuele functioneren als professional, maar wordt in een zelf samen te stellen groep van collega’s voorbereid en uitgevoerd (vier of vijf deelnemers). De groep kan een deel van de ICT-groep zijn, maar ook enkele collega's uit dezelfde arbodienst of een nieuw te vormen visitatiegroep. Eerst worden de instrumenten individueel ingevuld en daarna in enkele groepsbijeenkomsten besproken en uitgediept, dat alles ter voorbereiding op de formele visitatie: het bezoek van de visitatoren. De formele visitatie vindt plaats gedurende één dagdeel op een door de groep zelf te regelen locatie. Over deze procedure is een instructieboek voor de gevisiteerde beschikbaar.

Het doorlopen van het visitatieproces leidt tot een persoonlijke kwaliteitsagenda in de vorm van een Individueel verbeterplan (IVP). Het IVP bevat de zelfgekozen leerpunten, bij- en nascholingsvoornemens en kwaliteitsinspanningen voor de korte- en de langere termijn. Het IVP is het belangrijkste onderwerp van bespreking met de visitatoren tijdens de formele visitatie. Omdat de eerste visitatie een 'nulmeting' betreft is een volledig ingevuld IVP en adequate deelname aan het visitatieproces voldoende als herregistratieverplichting (zie de instructie IVP voor de eisen die daaraan worden gesteld). Pas bij de vervolgvisitatie (na vijf jaar) kunnen eisen worden gesteld aan de uitvoering van het IVP.

De uitvoering van visitatie is in handen van Kwaliteitsbureau NVAB. De prijs van visitatie bedraagt in 2017 per persoon 1.268 euro. Voor de inspanningen die samenhangen met visitatie worden in totaal 25 accreditatiepunten toegekend (per periode van herregistratie). De voorbereiding op de formele visitatie wordt digitaal ondersteund: elke bedrijfsarts kan instructies en vragenlijsten op een gepersonaliseerde website lezen en invullen. Ook het IVP dient daarin te worden ondergebracht. Alleen de betreffende bedrijfsarts heeft toegang tot het eigen domein (en tot de afsluiting van het visitatietraject ook de twee visitatoren). De visitatie wordt afgesloten met een officieel fiat van de visitatoren waardoor zij zich akkoord verklaren met het IVP.

Voor vragen over visitatie, in relatie tot uw herregistratie, kunt u zich wenden tot het Kwaliteitsbureau NVAB. Voor alle overige vragen rond herregistratie verwijzen we u naar de RGS. Zie contactgegevens in het kader hiernaast.

 

Lees verder