Internetconsultatie wijziging van de Wet WIA en de Wet SUWI

20 april 2017

De NVAB heeft gereageerd op het voorstel om de Wet WIA en de Wet SUWI te wijzigen. Dit voorstel wijzigt de sanctioneringsbevoegdheden die UWV heeft tijdens de loondoorbetalingsperiode. Werkgevers die voor de WGA publiek verzekerd zijn kunnen een tussentijds oordeel op de voorgenomen re-integratieactiviteiten aanvragen en voor werkgevers die eigenrisicodrager WGA zijn verdwijnt de loonsanctie.

Doel van de wijziging is om de door werkgevers geconstateerde knelpunten bij de re-integratie van zieke werknemers te verminderen en de werkgeversverplichtingen beter draagbaar te maken. 

De NVAB geeft in haar reactie aan dat zij initiatieven steunt waardoor de re-integratie van zieke werknemers wordt bevorderd. In het huidige wetsvoorstel ziet de NVAB verbeteringen, maar wel zijn er bij de NVAB zorgen over de uitvoering. Eén van de speerpunten tot verbetering is volgens de NVAB een integraal oordeel van het UWV over de re-integratie-inspanningen van werkgever en werknemer ruim vóór het indienen van het re-integratie-verslag.

Een integraal oordeel, dus inclusief een oordeel over de sociaal medische begeleiding en advies over de functionele beperkingen en mogelijkheden door de bedrijfsarts. En dergelijk vroegtijdig oordeel is volgens ons essentieel voor een effectieve re-integratie omdat het partijen de ruimte geeft het beleid tijdig bij te stellen.

In het huidige wetvoorstel is die integrale beoordeling niet opgenomen. Dat vindt de NVAB een gemiste kans, omdat in de huidige regeling het toch weer tot aan de uiteindelijke RIV-toets onduidelijk blijft hoe het UWV denkt over de advisering van de bedrijfsarts aan werkgever en werknemer.

Dat in de voorgestelde regeling de RIV-toets volledig verdwijnt voor de ERD (eigen-risicodragers) ziet de NVAB als een onnodige uitholling van een systematiek die weliswaar knelpunten kent, maar in de kern wel een positieve bijdrage geleverd heeft aan het effectief re-integreren van zieke werknemers. De Memorie van Toelichting stelt dat de financiële prikkel van het eigen-risicodragerschap voldoende waarborg biedt om het afschaffen van de toets voor de ERD verantwoord te maken. De NVAB heeft daarbij twijfels omdat vooral de groep laagbetaalde werknemers een belangrijk grotere kans zal lopen om in de klasse ‘minder dan 35%’ terecht te komen, waardoor juist de financiële prikkel via het eigen-risicodragerschap faalt.

 

Lees meer: