FAQ: beroepsgeheim (voor werknemers)

Gerelateerd: Privacy

Over deze FAQ

Onze FAQ beantwoordt veelgestelde vragen die ons via onze leden bereiken. Als beroepsvereniging van bedrijfsartsen biedt de NVAB werknemers geen helpdesk per mail of telefoon. Om dezelfde reden kunnen we niet ingaan op specifieke casuïstiek. Waar mogelijk vertellen we u wel graag waar u meer informatie kunt vinden.

1. Mag de bedrijfsarts alles wat ik hem heb verteld aan mijn werkgever doorgeven?

Nee, de bedrijfsarts mag alleen gerichte informatie of advies aan uw werkgever verstrekken over:

  • de werkzaamheden waartoe u wel of niet meer in staat bent;
  • de verwachte duur van uw verzuim;
  • de mate waarin u wel of niet kunt werken;
  • eventuele aanpassingen of werkvoorzieningen die de werkgever in het kader van uw re-integratie moet treffen.

De bedrijfsarts heeft met u als werknemer een vertrouwensband en moet zich houden aan zijn beroepsgeheim. Hij mag (sociaal) medische informatie over u nooit zomaar zonder uw toestemming aan anderen verstrekken.

Ook bij de informatie die de bedrijfsarts wél aan uw werkgever mag geven, gelden beperkingen:

De oorzaak van uw verzuim
Hierover mag de bedrijfsarts alleen zonder uw toestemming informatie aan uw werkgever verstrekken, als die informatie voor de werkgever noodzakelijk is om:

  • te bepalen of preventieve maatregelen op de werkplek nodig zijn om herhaling te voorkomen, of;
  • te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld melding aan de Inspectie SZW).

Deze noodzaak bestaat vaak bij bedrijfsongevallen (niet bij ongevallen elders) en bij beroepsziekten. De bedrijfsarts mag alleen die informatie verstrekken die nodig is om bovenstaande doelen te realiseren. Ook moet hij altijd aan u melden dat hij deze informatie aan uw werkgever verstrekt.

In alle overige gevallen heeft de bedrijfsarts expliciete toestemming van u nodig als hij iets over de verzuimoorzaak aan uw werkgever wil melden.

De ernst van letsel door een ongeval
Hierover mag de bedrijfsarts zonder uw toestemming geen rechtstreekse informatie aan uw werkgever verstrekken. Wel mag hij deze informatie vertalen naar een advies aan uw werkgever over uw belastbaarheid of verwachte herstelduur. Dit is voor uw werkgever van belang in verband met re-integratie-activiteiten en zijn verplichting om bij ziekte uw loon door te betalen.

De medische diagnose
De bedrijfsarts mag de medische diagnose nooit zonder uw toestemming met uw werkgever delen. Hij kan u wel vragen om deze toestemming te geven als hij denkt dat zijn diagnose relevant kan zijn voor het gezondheid- en veiligheidsbeleid van uw werkgever.

Zelfs als u spontaan toestemming verleent om de diagnose van de bedrijfsart met uw werkgever te bespreken, hoort de bedrijfsarts als medicus af te wegen welke informatie in hoeverre voor uw werkgever relevant is. Over het algemeen heeft uw werkgever niet veel aan een medische diagnose. Voor hem is van belang wat u wel of niet kunt. En als de bedrijfsarts een bepaalde behandeling of aanpak adviseert, wat het doel daarvan is. 

« Terug naar index